Chi phí và quyết toán thường kỳ cho doanh nghiệp

kn65
Chi phí trong kinh doanh Khi kinh doanh, bạn phải dự kiến các chi phí vận hành hàng tháng. Có như thế, bạn mới thực sự là một người làm việc có kế họach, tránh những bất ngờ không cần thiết…Kết hợp với việc dự kiến doanh thu, bạn có thể ước tính được thu nhập lợi nhuận…Các khoản chi phí có thể bao gồm:
Tiền lương, phúc lợi, bảo hiểm, thuế, giấy phép,…
–      Thuê nhà, khấu hao tài sản cố định
–      Quảng cáo
–      Điện thoại, điện, nước, PCCC, vệ sinh        
–      Giao hàng, hoặc vận chuyển
–      Chi phí pháp lý và kế toán
–      Các khoản phí đóng góp và hỗ trợ, du lịch và giải trí
–      Văn phòng phẩm và chi phí bưu điện
–      Lãi vay ngân hàng
kn65
 
Quyết toán thường kỳ
Đừng bao giờ cho rằng cơ sở là của riêng mình, lời hay lỗ đều nằm đó cả. Vì thế, bạn có thể lười biếng và không bao giờ thực hiện công việc lập kế hoạch dòng chảy tài chính và quyết tóan thường kỳ… Các hạng mục cần dự kiến dòng chảy tài chính qua từng tháng bao gồm :
–      Các chi phí khác
–         Tiền trong ngân hàng (đầu tháng)
–         Tiền mặt tồn quĩ  (đầu tháng)
–         Tổng số tiền (1)+(2)
–         Dự kiến tiền mặt thu qua bán hàng
–         Dự kiến các khoản thu
–         Dự kiến các khoản thu khác
–         Tổng số tiền thu được (4)+(5)+(6)
–         Tổng số tiển mặt và các khoản thu (3)+(7)
–         Tổng số tiền chi trong tháng
–         Số tiền mặt còn lại cuối tháng (9)-(8)
Hàng kỳ (tháng, quí, năm,…) bạn phải thực hiện công việc quyết toán, với các nội dung:
Tài sản có
–         Tiền hiện có: Tiền mặt ở ngân hàng; Tiền mặt tồn quĩ; Tiền dự phòng hiện có; …
–         Tài sản cố định: Đất, nhà; Thiết bị vận tải, giao hàng; Thu được do cải tiến về thuế; Dự phòng khấu hao; Dự phòng hao mòn;…
Tài sản nợ và vốn
–         Tài sản nợ: Khoản nợ của cơ sở kinh doanh; Khỏan nợ phải trả trong phạm vi một năm; Lương chưa trả; Thuế chưa nộp;…
–         Tài sản nợ dài hạn: Nợ phải trả sau một năm; Tổng số nợ dài hạn;…
–         Vốn: Vốn của chủ, kể từ…….; Lợi nhuận ròng trong kỳ; Trừ số tiền chủ rút ra;…
Vốn tăng lên
Tổng số vốn cuối kỳ
Tổng số nợ và vốn
 

Trả lời