Kiểm soát hệ thống Nhượng Quyền – càng chặt càng tốt

franchise-nhuong-quyen1
Việc kiểm soát hệ thống nhượng quyền là một vấn đề rất quan trọng trong kinh doanh nhượng quyền ,nó quyết định sự sống còn của thương hiệu
 
Việc kiểm soát hoạt động kinh doanh của đơn vị “mua” franchise chính là quyền của Bên Nhượng quyền. Nội dung kiểm sóat cần tập trung vào 03 vấn đề cơ bản:
franchise-nhuong-quyen1
 
    –  Việc tổ chức, thực thi phương thức kinh doanh nhượng quyền
    –  Vấn đề tài chính
    –  Khắc phục các vi phạm trong hạn định
 
Thông thường, để đảm bảo việc thực hiện quyền kiểm soát, Bên Nhượng quyền phải quy định chi tiết các phương thức kiểm tra, giám sát của mình vào hợp đồng nhượng quyền. Các phương thức đó có thể là:
 
   –  Hoạt động kiểm tra định kỳ, đột xuất
   –  Hoạt động báo cáo định kỳ, đột xuất
   –  Các hình thức kiểm tra, giám sát khác như: khách hàng bí ẩn…
   – Cơ chế phát hiện và xử lý vi phạm.
 
Để có thể thực hiện tốt chức năng kiểm soát, Bên Nhượng quyền cần quy định chi tiết chính sách, nguyên tắc tổ chức hoạt động kinh doanh nhượng quyền trong cẩm nang nhượng quyền (là tài liệu phải cung cấp cho bên “mua” franchise khi ký hợp đồng nhượng quyền). Ngòai ra, hợp đồng phải có điều khỏan chế tài cụ thể, trách nhiệm do vi phạm xảy ra….
 
Ngoài việc xây dựng cơ chế kiểm soát, Bên Nhượng quyền cần đảm bảo vấn để tổ chức nhân sự phục vụ cho hoạt động kiểm soát. Những người thực thi công tác kiểm soát hệ thống phải đảm bảo có trình độ chuyên môn về tài chính, luật pháp và nắm vững các quy định của hợp đồng nhượng quyền, chính sách nhượng quyền của doanh nghiệp.
 
Thực hiện tốt chức năng kiểm soát, sẽ đảm bảo hệ thống nhượng quyền vận hành thông suốt, kịp thời phát hiện và khắc phục các sai phạm từ phía bên “mua” franchise, nhằm bảo vệ tính đồng bộ, phát huy tối ưu hiệu năng “chuỗi”,, đảm bảo tối đa lợi nhuận đạt được cho mọi đơn vị kinh doanh trong cùng hệ thống nhượng quyền.

Trả lời